Sýamen Westfox Imp.Co., Ltd.

Hekaýamyz

company-back

Sýamen Westfox Imp.Co., Ltd, dürli ýoga balaklary, içki geýimler, sport eşikleri, geýim geýimleri, tagta şortikleri, açyk penjek we ş.m. bilen meşgullanýan senagaty we söwdany birleşdirýän hünärli egin-eşik öndürijisidir.Zawodymyz Jinjiaňdaky meşhur önümçilik senagat seýilgähinde we ýörite ykdysady zonanyň ajaýyp bag şäheri bolan Sýamen (golaýdaky zawod, 30Kilometr aralygy) söwda kärhanasynda ýerleşýär.

Biziň kompaniýamyz 2009-njy ýylda esaslandyryldy, Hytaýda öňdebaryjy egin-eşik seriýalarynyň biri, 400-den gowrak işçi 8 hünärmen moda dizaýneri we 12 QC, şeýle hem her bir müşderä hyzmat etmek üçin ajaýyp satuw toparydyr.

Esasan Europeanewropa we Amerikan bazarlaryna, Günorta Amerika we Awstraliýa bazarlaryna üns berýäris.Her ýyl Kanton ýarmarkasyna, Jadyly sergä (Las Wegas), Germaniýanyň ISPO ýarmarkasyna we Melburun sergisine gatnaşýarys, häzirki wagtda Was-Mart, Disneý we Puma ýaly degişli markalar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Müşderilerimiz üçin ýokary hilli eşik öndürmäge we bilelikde ösüp, dostlugymyzy ösdürmäge bagyş edýäris.WIN we WIN-den kanagatlanmagyňyza mümkin boldugyça mümkin boldugyça berk ynanýarys.Bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz.

Her önüm seresaplylyk bilen ýasalýar, sizi kanagatlandyrar.Önümlerimizdäki önümlerimize berk gözegçilik edildi, sebäbi diňe size iň gowy hilli üpjün etmek üçin özümizi ynamly duýarys.Productionokary önümçilik çykdajylary, ýöne uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz üçin arzan bahalar.Dürli saýlaw edip bilersiňiz we ähli görnüşleriň bahasy birmeňzeş ygtybarly.Her bir müşderä dogruçyllyk haýyş edýäris!Birinji synp hyzmaty, ýokary hilli, amatly baha we iň çalt gowşuryş senesi biziň artykmaçlygymyzdyr!Her bir müşderä gowy hyzmat bermek biziň düşünjämizdir!Bütin dünýäde hoş geldiňiz, müşderiler bize gözleg iberýärler we gowy hyzmatdaşlygyňyza garaşýarlar!

"Gowy hil bilen bäsdeşlik etmek we döredijilik bilen ösmek" we "müşderileriň islegini ugrukdyrmak" hyzmat ýörelgesi bilen, içerki we halkara müşderiler üçin ökde önümleri we ajaýyp hyzmaty bereris.

company12

Zawod binasy

company11

Ofis binasy

company13

Ofis otagy

Sergiler

Carton Fair(3010211)

Karton ýarmarkasy (30 / 04-3 / 05)

Melbourne Exhibition1

Melburun sergisi (07 / 11-09 / 11)

e3

Jadyly görkeziş (4 / 2-7 / 2)

ISPO Exhibiton

ISPO sergisi (28 / 6-01 / 07)

Customer Visit

Müşderi bize baryp görýär

e4

ABŞ-nyň müşderi sapary

Şahadatnama

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

"Müşderä hyzmat etmek bilen gymmatlyklary dörediň!"maksadymyzdyr.Customershli müşderileriň biziň bilen uzak möhletli we özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýjakdygyna tüýs ýürekden umyt edýäris. Kompaniýamyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!